1. Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onvoorwaardelijk van toepassing op alle overeenkomsten tussen de patiënt en Podotherapie voor U en op alle door Podotherapie voor U geleverde diensten en producten/materialen.
 2. Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.
 3. Op alle opdrachten/overeenkomsten tussen de patiënt en Podotherapie voor U is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Podotherapie voor U factureert alle diensten en producten/materialen direct aan de patiënt, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is.
  De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 jaar of ouder is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 5. Dientengevolge houdt Podotherapie voor U de patiënt ook verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur, bij voorkeur per pinbetaling of contant direct bij ontvangst van de factuur.
 6. Bij eventuele betalingen via overschrijving hanteert Podotherapie voor U een betalingstermijn van strikt 14 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.
  Podotherapie voor U ziet dit uitdrukkelijk niet als de normale betaalwijze maar als een extra service aan de patiënt.
 7. Indien de patiënt met de betaling van de factuur in gebreke blijft, zal Podotherapie voor U de patiënt eenmalig een betalingsherinnering zenden, met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen na dagtekening te betalen.
  Podotherapie voor U behoudt zich het recht voor om, indien de patiënt ook na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn met de betaling van de factuur in gebreke blijft, zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te nemen. Podotherapie voor U schakelt hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.
 8. Bij te late betaling zullen alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de patiënt zijn. Deze incassokosten zullen het maximale bedrag bedragen conform de wet maximalisering incassokosten.
 9. De patiënt dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij de ziektekostenverzekeraar.
 10. De patiënt kan geen rechten ontlenen aan door Podotherapie voor U verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, aangezien Podotherapie voor U nooit helemaal zeker kan weten of deze informatie actueel is. Uiteraard zal Podotherapie voor U wel proberen zo accuraat mogelijk te zijn hierin. Podotherapie voor U adviseert de patiënt dan ook om voor actuele informatie contact op te nemen met de zorgverzekeraar.
 11. Te laat komen betekent in beginsel dat de patiënt een nieuwe afspraak dient te maken. Als het werkschema van Podotherapie voor U het toelaat zal Podotherapie voor U evenwel proberen de patiënt alsnog te helpen. Als de patiënt op tijd is, dan hoeft de patiënt zich niet te melden; de patiënt wordt vanzelf opgehaald/binnengeroepen. Als de patiënt te laat is, dan dient de patiënt zich te melden; anders is niet bekend dat de patiënt er (toch) is.
 12. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd of verzet worden. Podotherapie voor U behoudt zich het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, tenzij de patiënt zich kan beroepen op overmacht.
 13. Indien de patiënt de controleafspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht, tenzij de patiënt zich kan beroepen op overmacht.
 14. Door de patiënt geplaatste bestellingen kunnen binnen 24 uur na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.
  Indien Podotherapie voor U na 24 uur geen annulering heeft ontvangen dient de patiënt de bestelling ook af te nemen.
 15. Zolen, orthesen, prothesen en dergelijke zijn therapeutische hulpmiddelen. Er kan derhalve nooit enige garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven.
 16. Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door het Klachtenloket Paramedici.
 17. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.